ביטוח רכב לגימלאי בזק

זכאות ותנאים לביטוח

 • גימלאי בזק אשר הרכב רשום ברשיון הרכב על שמו ו/או על שם בת/בן זוגו יכול לבטח את הרכב בתנאי הביטוח הנ"ל.
 • ביטוח הרכב יופיע על שם הגמלאי וניתן להוסיף את שם בן המשפחה הרשום ברשיון הרכב כשם נוסף בפוליסה.
 • המערכת הממוחשבת מזהה את הגמלאי על פי רשימת מספרי ת.ז.שנמסרה ע"י הנהלת החברה.
 • ביטוח מקיף ניתן לרכוש לרכב משנתון 2004 ומעלה . רכב משנתון קודם לשנת 2004 יבוטח בביטוח צד שלישי וחובה בלבד.
 • גמלאי בעל תביעה בשנה האחרונה (לפני תחילת הביטוח) אשר לא מבוטח בקולקטיב ורוצה להצטרף, לא יוכל להיכלל במסלול הנ"ל ויוכל לבטח במסלול "בני משפחה"
 • החל מ 1.1.2020 מבוטח עם תביעה אחת בשלוש השנים האחרונות ביטוח רכבו יתייקר ב 5%, עם שתי תביעות ומעלה בשלוש השנים האחרונות ביטוח רכבו יתייקר ב 20%
 • מבוטח עם ארבע תביעות ומעלה בשלוש השנים האחרונות לא יוכל לבטח/לחדש את ביטוח רכבו בקולקטיב
 • חדש!! ניתן לרכוש כיסוי פנסים ומראות צד בעלות שנתית של 55 ש"ח 

הכיסויים בפוליסה

 • אחריות לנזקי צד שלישי - 1,000,000 ₪
 • שבר שמשות על בסיס החלפה ע"י חברת אוטו-גלס.
 • ביטוח רדיו לרכב - כיסוי של עד 1500 ₪במקרה של גניבה או תאונה יותקן מכשיר חלופי בהשתתפות עצמית של 150 ₪ , מאותו דגם ומאותו סוג למכשיר.
  במידה ולא ניתן להשיג את סוג הרדיו, החברה תתקין רדיו באותה רמה ואיכות לזו שהייתה. אם לא ימצא מכשיר רדיו העונה על התנאים הנדרשים כאמור יהיה המבוטח רשאי לבחור בפיצוי בניכוי 15%השתתפות עצמית וכל זאת עד לסך מצטבר של 1500 ₪.
 • הגנה משפטית עד לסך של 60,000 ₪
 • כיסוי לנזק לצמיגי הרכב למעט תקר או בלאי, גם אם לא נגרם נזק אחר לרכב.
 • מזגנים - כלולים ברכב.
 • כיסוי חפצים אישיים - במקרה של פריצה (מוכחת) לרכב : עד 1000₪ לפריט ועד 2000₪ לסה"כ חפצים בתקופת הביטוח. השתתפות עצמית : 100 ₪ לכל מקרה ביטוח.
 • כיסוי נגד רעידת אדמה, נזקי טבע, שביתות ופרעות במלוא שווי הרכב.
 • נזק מוחלט - נזק בהיקף של 50% או יותר מערך הרכב על פי מחירון יצחק לוי ועקרונותיו המנחים, ביום ההודעה על הנזק.
 • ברכב שגילו אינו עולה על שנתיים יבוצע התיקון בעת תאונה בחלפים חדשים.
 • כיסוי חדש תמורת ישן לרכב שגילו עד שנתיים במקרה של אבדן גמור.
 • כיסוי מוות מתאונת דרכים לבעל הפוליסה בלבד על סך 100,000 ₪. 
 • רכב חלופי 
  במקרה של תאונה - במוסך הסדר לפי רשימת המוסכים של החברה, יסופק מהיום הראשון לתיקון ועד גמר התיקון.
  במקרה של תאונה - במוסך שאינו בהסדר, בבחירת המבוטח - בכפוף לדו"ח שמאי, למשך תקופת טיפול נדרשת של מעל 3 ימים, הרכב החלופי יינתן החל מהיום הרביעי. בכל מקרה הרכב החלופי לא יינתן לתקופה העולה על 10 ימים.
  במקרה של גניבה או נזק טוטאלי - מיום למחרת ההודעה על המקרה 21 יום או עד הפקת תשלום ע"י חברת הביטוח ובתנאי שהמבוטח העביר את כל המסמכים שנדרש ע"י החברה במועד ללא עיכוב.
 • שירותים הניתנים ע"י חברת מ.מ.ס.י. - 5202*
  כיסוי גרירה לרכב , כולל גרירה וחילוץ מחניונים מקורים.
  שירות החלפת גלגל בתקר
  שירות אספקת דלק במקרה שבו הרכב נותר ללא דלק.
  שירות פריצה לרכב במקרה בו הרכב ננעל.
  אחסנת הרכב, שמירתו  וגרירתו למוסך במקרה שהרכב היה מעורב בתאונה בשעות אי פעילות המוסכים.
  הסעת הלקוח ונוסעים שהיו ברכב ליעדם, באמצעות נציג החברה או ע"י מונית. (עד למרחק של 250 ק"מ במקרה תאונה).

 • ירידת ערך לרכב כתוצאה מתאונה ללא השתתפות עצמית.
 • אמצעי מיגון
  רכבים בשווי העולה על 200,000 ₪ - נדרשת מערכת מיגון בהתאם לדרישות החברה.
  רכבים שבוטחו בהכשרה ביטוח בשנה החולפת לא ידרשו לשינוי במיגון.
  למבוטחים חדשים ינתן פרק זמן של כשבוע להתקנת המיגון הנדרש.
 • השתתפויות עצמיות
  השתתפות עצמית במקרה של נזק לצד ג' - 400 ₪
  השתתפות עצמית בכל נזק בתיקון במוסך הסדר של המבטח בלבד - 400 ₪
  השתתפות עצמית בכל נזק במוסך שאינו בהסדר של המבטח - 1800 ₪.
קבלו הצעה לביטוח